Załącznik do Uchwały nr

XXXIII/352/10

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 17 marca 2010 r.

 

 

               STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU Z SIEDZIBĄ W     WAKSMUNDZIE

Rozdział 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie, zwana

dalej„Biblioteką”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539) – z późn. zm.

 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) – z późn. zm.

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)-z późn.zm.

4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje

organów administracji publicznej w związku z reformą administracyjną (Dz.U.

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, art. 130).

5. Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr. 12 poz. 136, art. 29).

 1. Innych przepisów prawnych dotyczących przedmiotu tej działalności.

 2. Niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina

Nowy Targ.

2. Siedzibą Biblioteki jest Waksmund a obszarem jej działania jest Gmina Nowy    Targ.

§ 3

 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt

Gminy Nowy Targ.

 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej

udzielają : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Targu.

 

§ 4

 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Wójta Gminy.

 2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu, Regon i NIP.

§ 5

Organ prowadzący zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki,

odpowiadające jej zadaniom.

 

                                               Rozdział 2

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

            § 6

 

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz

upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

 

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 1. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnetrznych.

 1. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

 2. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami-w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 3. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również działania wynikające z potrzeb lokalnej

społeczności.

 

                                                     Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

                    § 9

1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje

Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt.

Wójt jako pracodawca dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec

dyrektora.

§ 10

 1. Dyrektor Biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.

                                       § 11

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w stosownym Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

                                § 12

 1. Biblioteka może prowadzić: wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w : Gronkowie, Harklowej, Klikuszowej, Krauszowie, Krempachach, Lasku, Ludźmierzu, Łopusznej, Nowej Białej, Ostrowsku, Pyzówce, Rogoźniku.

 1. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.

                                       § 13

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszcze-

gólnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

                                     § 14

1. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane

na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

                                     Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

 

                                               § 15

Biblioteka jest finansowana ze środków budżetu Gminy Nowy Targ, z dochodów

własnych oraz z innych źródeł.

 

                                       § 16

 

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla

instytucji kultury.

 

                                           § 17

 

Biblioteka może pobierać opłaty za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia

międzybiblioteczne

 1. wypożyczanie materiałów audiowizualnych;

 2. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne;

 3. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych;

 4. wydruki dokumentów elektronicznych;

 5. w formie kaucji zwrotnej – za wypożyczone materiały biblioteczne w sytuacjach określonych regulaminem.

Wysokość opłat w których mowa w pkt. 1-5 nie może przekraczać kosztów

wykonania usługi.

                                       § 18

 

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony

Organ prowadzący.

 

                                           Rozdział 5

                              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                             § 19

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1737

Utworzono dnia: 24.09.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

29.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

29.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

29.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut